Nam Myoho Renge Kyo - Tryptich


Nam Myoho Renge Kyo - Tryptich, Mixed Media, 3x160x132cm, Sven, 2011